“Dacă rămâneți în Cuvântul Meu, veți cunoaște adevărul și adevărul vă va face liberi!”

A Test Építője az Úr Jézus. (…és ezen a kősziklán építem fel az én anyaszentegyhá-zamat, és a pokol kapui sem vesznek rajta diadalmat. Máté 16:18) Az Úr működési törvényeket hozott létre a testében, hogy azt tisztán, szorosan összekötve és jól összefonódvatartsa. Vannak a testre jellemző törvények, amelyek szerint a végtagok egymáshoz viszonyulnak. (Hogy ne legyen hasonlás a testben, hanem ugyanarról gondoskodjanak egymásért a tagok. 1 Korinthus 12:25; Egymás terhét hordozzátok, és úgy töltsétek be a Krisztus törvényét. Galata 6:2)

A Sátán tevékenysége az, hogy trükkökkel megakadályozza, hogy ezeket a törvényeket a gyakorlatba ültessék, ami a nyáj szétszóródását fogja okozni. (…a farkas elragadozza azokat, és elszéleszti a juhokat. János 10:12)

A Sátán tudja, hogy egyedül a gyermek nem maradhat életben, ha nincs szoros kapcsolatban a Testben/családban. (Szétszóródtak hát pásztor nélkül, és lonek mindenféle mezei vadak eledelévé, és szétszóródtak; Ezékiel 34:5) Fő támadása az, hogy megakadályozza, hogy a végtagok szorosan kapcsolódjanak egymáshoz; ez végül a végtag halálához vezethet. Ellenségünk célja az, hogy a tagokat szétszórva tartsa, mindegyik a maga problémáival, és különböző módokon dolgozik, hogy az emberek csak az istenfélelem egy formáját érjék el, egy olyan formát, amely azt a benyomást kelti bennük, hogy felülről való életük van. (Mert lesznek az emberek magukat szeretők,… Kiknél megvan a kegyességnek látszata, de megtagadják annak erejét. 2 Timóteus 3:2,5)

Az Úr Jézus azt mondja nekünk, hogy ragadozó farkasok fognak a nyájba lopakodni, és nem fogják kímélni a nyájat, tevékenységük a prédálás /szétszórás lesz. (Mert én tudom azt, hogy az én eltávozásom után jonek ti közétek gonosz farkasok, kik nem kedveznek a nyájnak. ApCsel 20:29; …a farkas elragadozza azokat, és elszéleszti a juhokat. János 10:12)

Az ördög rajtuk keresztül próbálja elpusztítani a Test célját. Figyelmeztetnek bennünket, hogy óvakodjunk tőlük, mert nagyon veszélyesek, mivel báránybőrbe vannak öltözve. (Őrizkedjetek pedig a hamis prófétáktól, a kik juhoknak ruhájában jőnek hozzátok, de belől ragadozó farkasok. Máté 7:15)

Mindenhol megtaláljuk őket, ők a vallási szekták vezetői, a nagy egyházak vezetői, prédikátorok, teológiai tanárok… akik egy bizonyos szervezeti rendszer fenntartásán dolgoznak, amely kizárólag istentiszteleti programokból áll, és amely a szétszórt nyáj alapja; egy olyan rendszer, amely az istentiszteletre összpontosít, és nem a juhok gondozására. Ez a szervezeti rendszer, vallási iskolákkal/ intézményekkel, lelkészeket és szakembereket készít fel és hatalmaz fel az Istentiszteletre/prédikálásra.

Ennek eredményeként, az Istentisztelet profiljára való szakosodásuk és az általuk elfoglalt pozíció miatt kénytelenek olyan tanításokat adni, amelyek fenntartják ezt a fajta szervezettséget, és a hatás : a szétszórt nyáj. (Mert nem küldöttem őket, azt mondja az Úr, hanem ők az én nevemben hazugságot prófétálnak, hogy kiűzzelek titeket, és elvesszetek ti és a próféták, a kik prófétálnak néktek. Jeremiás 27:15) Ennek a rendszernek a bevezetésével a nyáj gondozásának és pásztorlásának munkáját felváltották az istentiszteleti programok.

A Lélek részvétele a juhokról való gondoskodás munkájában megakadt (Viseljetek gondot azért magatokra és az egész nyájra, melyben a Szent Lélek titeket vigyázókká tett, az Isten anyaszentegyházának legeltetésére, melyet tulajdon vérével szerzett. ApCsel 20:28) Sok mai gyülekezetben olyan testvérek, mint Péter ap. mint halász, akik megfelelnek a Titusz 1-ben szereplő kritériumoknak, de teológiai tanulmányok nélkül, már nem lennének alkalmasak erre a feladatra. Ezzel a módszerrel a Sátán akadályozza a működését az Isten által tervezett testnek, amelyben a tagok Krisztus törvénye szerint élnek. (Egymás terhét hordozzátok, és úgy töltsétek be a Krisztus törvényét. Gal 6:2)

Ha felmerül néhány kérdés az egyházban végzett szolgálatunkkal kapcsolatban (talán a lelkiismeretünk késztetései miatt), és ha választ keresünk rájuk, akkor ezek a szétszórt nyájak szakemberei/tanítói mindenféle projektben/ utánzott szolgálatban való részvételre hívnak minket, ami első ránézésre jónak tűnhet, de soha nem hívnak azonban arra, hogy egymásról gondoskodjunk és egymás terheit hordozzuk. Ezek a tevékenységek meghamisítják a gondoskodásnak azt a fajtáját, amelyre elhívást kaptunk, nevezetesen az egyetlen módját annak, hogy a testet szorosan összetartsuk. (Hogy ne legyen hasonlás a testben, hanem ugyanarról gondoskodjanak egymásért a tagok. 1 Korinthus 12:25)

A Sátán így akadályozza meg, hogy megértsük, hogy a természetes családhoz hasonló lelki családban kell élnünk, ahol mindannyiunknak konkrétan és határozottan részt kell vennünk a család/test tagjainak gondozásában.

Ezeknek a projekteknek az a célja, hogy ne kapcsolódjunk szorosan egymáshoz, ne lássuk a bűn betegségét, ami bennünket érint (pl. világi életmód, az internet szennye…), hogy senki ne törődjön a lelki gyógyulással. Az ördög mindent megtesz azért, hogy kapcsolataink messze ne legyenek szorosak, hanem felszínes szinten tartsák őket, hogy ne ismerjük meg egymás problémáit. Így a szilárdan összetartozó testre vonatkozó törvények gyakorlása, mint azéberség, a dorgálás, a fegyelmezés, az engedelmesség… szinte nullára csökken.

Meg kell értenünk, hogy minden olyan kísérlet részünkről, hogy a Test valódi életét különböző más tevékenységekkel helyettesítsük, mint például: istentiszteleti programok, társasági élet, ifjúsági találkozók, piknikek szervezése, kórusok…, csak egyfajta áhítat lesz. (Mert lesznek az emberek magukat szeretők,… Kiknél megvan a kegyességnek látszata, de megtagadják annak erejét. 2 Timóteus 3:2-5).

Ha körülnézünk, láthatjuk, hogy a gonosz jól végezte a dolgát. A legtöbb gyülekezetbenazemberekszétszóródnakazzal, hogykizárólagegyvallásiprogramra jönnek. Mindenki önmagának él, és csak a személyes problémáival foglalkozik, nem érdekli, hogy mások javára éljen. Ma már nem lehet azt mondani, hogy az egyház szorosan és szilárdan össze van kötve. Ha egy tag lelki betegségben szenved, szinte senkit sem érdekel, hogy ismerje a betegségét, és nem szenved/nem törődik vele.

A szervezet és az istentisztelet e modellje révén a Sátán halálos csapást mért sok egyházra, a múltban és a jelenben egyaránt. Ezt a szervezési módot, amely heti 2-3 alkalommal tiszta istentiszteleti programokból áll, gondosan úgytervezték meg, hogy senki ne gondoljon arra, hogy a tagoknak valódi részvételt kell vállalniuk a Test életében, mások feladatainak és terheinek elvégzésével.

Könnyűbelátni,hogyaholazistentiszteletiprogramoknakeztamodelljétalkalmazzák, ott lelkek/tagok tömegei vannak, akik puszta fogyasztói ezeknek a programoknak, senki sem törődik ezekkel a lelkekkel, és senki sem követeli az elszámoltathatóságot.

A szétszórt nyájak modelljének ilyen háttere miatt sokan félreértették Krisztus Testének fontosságát, és megengedték maguknak, hogy hónapokra vagy évekre távol legyenek a gyülekezettől, sokan közülük a világ különböző részeire mentek, hogy a földi dolgokat keressék. Ők azonban továbbra is a tagok listáján maradnak, anélkül, hogy keresnék vagy megkérdeznék őket hollétükről. (…és az egész föld színén szétszóródott az én nyájam, s nem volt, a ki keresné, sem a ki tudakozódnék utána. Ezékiel 34:6)

Ez azért van így, mert a legtöbben figyelmen kívül hagyjuk Isten Igéjét, amely megköveteli, hogy vigyázzunk egymásra, és ne hagyjuk el Krisztus Testét. (És ügyeljünk egymásra, a szeretetre és jó cselekedetekre való felbuzdulás végett, El nem hagyván a magunk gyülekezetét, a miképen szokásuk némelyeknek. Zsidók 10:24-25) Egy másik trükk, amellyel a nyáj szétszóródását magyarázzák, annak a tanításnak a terjesztése révén történik, amely szerint Krisztus Testén/az Egyházon belül a gyomok/magvak együtt élnek a búzával, a világosság együtt él a sötétséggel; ez a tanítás manapság széles körben elterjedt, és emberek tömegeihez jutott el. Ennek a tanításnak a gyümölcse a bűn tolerálása; a kovász, amely az egész tésztát megposhasztja és a nyáj halálát okozza. (Avagy nem tudjátok-é, hogy egy kicsiny kovász az egész tésztát meg-poshasztja? 1Korinthus 5:6) E tanítás elfogadásával a testvéri engedelmesség, a dorgálás és a fegyelmezés értelmetlenné válik.

Ezen a tanításon keresztül a romboló eretnekség becsempésződik, figyelmen kívül hagyva a Szentírás tanítását, amely azt mondja, hogy vigyázzunk, hogy ne legyen világi ember az Egyházban. (Ne legyen senki parázna vagy istentelen. Zsidók 12:16)

Kérdések :

  • Tartozhatunk-e Istenhez, ha egy olyan szétszórt gyülekezet tagjai vagyunk, ahol Krisztus törvényét elhanyagolják/megvetik?
  • Ha egy-két hónapig kihagyjuk a gyülekezeti alkalmakat… észreveszi-e valaki, hogy hiányzunk, keres-e minket valaki? Vagy senki sem figyel ránk?

Ez a cikk az Az Egyház – Krisztus Teste című kiadvány része. Ha többet szeretne olvasni Krisztus Egyházáról, akkor ajánljuk figyelmébe az online ingyenesen elérhető Az Egyház – Krisztus Teste című füzetet.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Statisztikák

Cím

Bukarest, Románia

Telefon

+36 304 0281 57
+40 753 2425 42

A TisztaIge.hu

Konzervatív, felekezeten kívüli keresztények kis csoportja vagyunk. Célunk, hogy életünket teljes engedelmességre vigyük az Úr Jézus tanításainak, kizárólag a Biblia szava szerint, felekezeti tanításoktól változatlanul.

Adja meg az alábbi e-mail címét, hogy értesítést kapjon az új bejegyzésekről

Szerzői jog © 2022 TisztaIge.hu – Minden jog fenntartva

Hozzáférés weboldalunkhoz a következő nyelven is:
Angol       Spanyol        Francia        Portugál        Német        Olasz        Lengyel        Román