“Dacă rămâneți în Cuvântul Meu, veți cunoaște adevărul și adevărul vă va face liberi!”

Könnyen láthatjuk, hogy a világias világ teljesen más mércével mér, mint Isten Országának mércéje. Kisgyermekkorunk óta, a magunk elé kitűzött célok elérése érdekében kisebb-nagyobb mértékben azt az elvet használtuk, amely szerint: “a cél szentesíti az eszközt”. Ennek eredményeképpen a bajba jutott ember számára az a hüvelykujjszabály, hogy: dühbe gurul, hazudik, ravaszságra hivatkozik, rejtett szándékkal cselekszik, hízeleg, megveszteget, másol, lealacsonyít, lop… De a fentről való dolgok, amelyeket Isten készített nekünk, hogy járjunk bennük, teljesen különböznek az e világ dolgaitól; ezek olyan dolgok, amelyek nem jutnak el a szellemileg halott ember elméjéhez. (Amiket szem nem látott, fül nem hallott és embernek szíve meg se gondolt, amiket Isten készített… 1 Korinthus 2:9; Annak okáért, ha feltámadtatok a Krisztussal, az odafel valókat keressétek, a hol a Krisztus van, az Istennek jobbján ülvén,. Kolossé 3:1)

Ha úgy járunk e dolgok után, mint egy elrejtett kincs után, csak akkor leszünk képesek nem csak megtalálni, hanem élvezni is, most és az örökkévalóságban. (Keressétek először Isten országát és az ő igazságát. Máté 6:33; Ha keresitek, mint az ezüstöt, és kutattok utána, mint rejtett kincs után, akkor megértitek az Úr félelmét, és felfedezitek az Isten ismeretét… Példabeszédek 2:4)

A mennyei dolgok, bár olyan egyszerűek, a teljes ellentétei annak, amit az ember keres; sokunk számára ezek a dolgok teljes képtelenségek. (Érzéki ember pedig nem foghatja meg az Isten Lelkének dolgait: mert bolondságok néki; meg sem értheti, mivelhogy lelki képen ítéltetnek meg.. 1 Korintus 2:14)

A következő sorokban megpróbálunk részletezni néhány olyan értéket, amelyek Isten Országában találhatók, és amelyek meghatározzák annak természetét. Reméljük, hogy hagyjátok magatokat vonzani ezekhez!

Tökéletesség – Ez az Tökéletesség Királysága

Isten Országának egyik felsőbb dolga/nagy értéke a tökéletesség, amit szentségnek, tisztaságnak, igazságosságnak is neveznek. (A szentség a Te házad dísze, Uram, amíg az idő tart. Zsoltárok 93:5) Ezért beszélhetünk a hibátlanság/ tökéletesség törvényéről, amely a Mennyei Királyságban uralkodik. ( De új eget és új földet várunk az ő ígérete szerint, amelyekben igazság lakozik.. 2 Péter 3:13)

Azok, akik éhesek és szomjasak az igazságosság és a tökéletesség értékeire, befogadásra kerülnek ebbe a Királyságba. (Boldogok, a kik éhezik és szomjúhozzák az igazságot: mert ők megelégíttetnek. Máté 5:6).

Az igazság szótári meghatározása: bűn nélküli, tiszta, makulátlan, szeplőtlen, hibátlan, helyes, kifogástalan. Felsorolunk néhányat ezek közül az értékek közül, amelyek a Királyságban találhatók:

Becsületesség/ korrektség

Ebben a Királyságban senki sem örül az igazságtalanságnak/előítéleteknek; polgárai nem csalnak, nem használnak ajándékokat/megvesztegetés céljára, nem ravaszkodnak, nem rágalmaznak. (Mindenki, aki benne marad, nem vétkezik; aki vétkezik… az nem ismerte meg Őt. 1 János 3:6)

A Királyságban élők nem vágynak mások dolgaira, és nem is veszik magukra mások dolgait. Nem használnak saját célra olyan dolgokat a munkahelyről, amelyek nem az övék. Példa: Nem használják a céges autót vagy más vagyontárgyakat személyes használatra. (Ne vágyakozzatok semmilyen… Olyan dolog után, ami a felebarátotoké. 5 Mózes 5:21) Nem használnak lopott/kalóz szoftvereket a számítógépükön. Nem dolgoznak illegálisan, és minden jövedelmüket bevallják és adót fizetnek. (Ezért is fizetsz te is adót, mert a hatóságok… Isten szolgái. Róma 13:6) Amikor vizsgázniuk kell, nem másolják/lopják el azt, ami nem az övék. Ha vannak olyan dolgok, amelyeket elloptak, amíg a sötétségben voltak, abbahagyják a használatukat, visszaadják őket, és ha lehetséges, kártalanítják őket. (Az illetőnek meg kell vallania az elkövetett bűnt. Meg kell fizetnie a teljes kártérítést, hozzá kell adnia az értékének egyötödét; és oda kell adnia annak, akit megbántott. 4Mózes 5:7)

Ellenőrzés: Van olyan dolga a munkahelyéről vagy máshonnan, amit magára és személyes használatra vett? Van-e lopott szoftver a számítógépén? Lopsz-e adót azáltal, hogy nem vallod be a munkádat/jövedelmedet?

A polgárok nem fogadják el az ajándékok/vesztegetések használatát. A Szentírás azt mondja nekünk, hogy azoknak, akik megvesztegetést gyakorolnak, romlott a szívük. (A megvesztegetés megrontja az elmét. Prédikátor 7:7; Megvesztegetést fogadtak el… és elferdítették az igazságot. 1Sámuel 8:3; De aki gyűlöli a megvesztegetést, az élni fog. Példabeszédek 15:27)

A Megvesztegetés a szótár szerint azt jelenti: pénzajándékkal vagy más ösztönzővel rávenni (valakit) arra, hogy törvénytelenül vagy tisztességtelenül a maga javára cselekedjen, annak érdekében, hogy valakit kötelességei teljesítésének mellőzésére vagy lelkiismeretesebb teljesítésére bírjon.

Talán kevesen vannak olyan helyzetben, hogy lehetőséget kapjanak ajándékot/megvesztegetést, azonban a legtöbben olyan helyzetben vannak, hogy adhatnak. Sokan a problémáik megoldása érdekében kerülnek abba a helyzetbe, hogy ajándékokhoz/megvesztegetéshez folyamodnak. Meg kell értenünk, hogy amikor egy már kifizetett szolgáltatásért jutalmat kezdeményezünk, akár nyilvánosan, akár magánügyben, lehetőséget adunk a másiknak arra, hogy vétkezzen, bűnbe essen.

Hogy megrontja a szívünket, a Sátán sok ilyen lehetőséget kínál az életben. (Például a kórházban, az orvosnál.) Amikor a kórházi ágyon fekszünk és rászorulunk, ha a nővért kedvesebbé akarjuk tenni azzal, hogy a zsebébe teszünk neki valamit, akkor mi leszünk azok, akik megkísértettük őt, lehetőséget adva neki a bűnre. (És megtörténhet, hogy ez a nővér hívő lehet!)

Az ajándékunkkal arra kérjük őt, hogy jobban törődjön velünk, és így végül elhanyagolja azokat, akiknek nincs módjuk arra, hogy adakozzanak neki. Azzal, hogy megkapja ezeket az ajándékokat, megrontja a szívét, és rosszat tesz annak, akinek nincsenek eszközei. (Ajándékot el ne végy: mert az ajándék megvakítja a szemeseket, és elfordítja az igazak ügyét. 2 Mózes 23:8)

A mi gesztusunkkal mi vagyunk azok, akik kihívtuk/kísértettük őt arra, hogy megszegje Isten Igéjét, mi vagyunk azok, akik megrontottuk a szívét.

Az Ország tanításai a legkomolyabban figyelmeztetnek bennünket, szemléltetve, milyen veszélyes más lelkek elcsábítása és szívük megrontása. (Lehetetlen dolog, hogy botránkozások ne essenek; de jaj annak, a ki által esnek.! Jobb annak, ha egy malomkövet vetnek a nyakába, és ha a tengerbe vettetik, hogysem, mint egyet e kicsinyek közül megbotránkoztasson.. Lukács 17:1,2)

Hogy megértsük ennek a bűnnek a súlyosságát, érdemes megjegyezni, hogy a világ világi törvényei erősebben elítélik azt, aki kenőpénzre buzdít, mint azt, aki azt elfogadja.

Az Ország polgárainak mindig résen kell lenniük, hogy ne legyenek azok között, akik alkalmat teremtenek a bűnre, hogy ne az ördög munkáját végezzék. (Annak okáért egymást többé ne kárhoztassuk:… hanem inkább azt tartsátok, hogy a ti atyátokfiának ne szerezzetek megütközést vagy megbotránkozást… Róma 14:13) Akik úgy döntenek, hogy megtartják a tökéletesség vagy az igazságosság törvényét, azokat üldözni fogják. De jutalmul megkapják a felülről jövő békét és nyugalmat is, azt a békét, amely igazolja a Királysághoz való tartozásukat. (Boldogok, akiket üldöznek az igazságért: mert övék a mennyeknek országa. Máté 5:10; Az igazságosság műve lesz a békesség, az igazságosság gyümölcse: nyugalom és örök békesség. Ézsaiás 32:17)

Tiszta szív

Akik a felső országhoz tartoznak, nem szennyezik be a szívüket mocskos dolgokkal. Nem hallgatnak a gonoszok tanácsaira, nem tesznek semmi romlottat a szemük elé, eltakarják a szemüket, hogy ne lássák a rosszat, és becsukják a fülüket, hogy ne hallják a helytelen szavakat. (Ézsaiás 33:15) Nem szeretik azokat a dolgokat, amelyek táplálják és felébresztik a test kívánságait, és nem is használják azokat; ezek egy része a világ találmányaiból áll: folyóiratok, könyvek, újságok, a világ rádiója és a világ televíziója/internet. (Ne szeressétek a világot, sem azokat a dolgokat, amelyek a világban vannak. Ha valaki a világot szereti, az az Atya szeretete nincs benne. 1János 2:15; Boldog az az ember… bűnösök útján meg nem áll. Zsoltárok 1:1)

A Királyságon/egyházon belül gondoskodnak arról, hogy senki ne rontsa el a szívét mocskos dolgokkal, és így másokat is megfertőzzön. (Vigyázván arra, hogy az Isten kegyelmétől senki el ne szakadjon; nehogy a keserűségnek bármely gyökere, fölnevekedvén, megzavarjon, és ez által sokan megfertőztethessenek. Zsidókhoz írt levél 12:15)

Ezért vigyázni fognak egymásra, hogy mindegyiküknek tiszta legyen a szíve. Ha valakinek szüksége van az internet használatára, akkor gondoskodnak arról, hogy ez ellenőrzött és szűrt módon történjen, hogy a Sátán ne engedje, hogy megkísértsen minket, és táplálja földi természetünket, vagy felébressze vágyainkat. (Nem állítok szemem elé gonoszságot, megvetem a bűnösök vétkét. Zsoltárok 101:3; Fordítsd el szemeimet attól, hogy hiábavalóságot lássanak. Zsoltárok 119:7; és a testet ne tápláljátok a kívánságokra. Róma 13:14) Nem mennek olyan helyekre, mint a strandok, a tengerpart, hogy ne táplálják a testet, és ne szennyezzék be a szívüket a meztelenséggel, és ne adjanak lehetőséget másoknak a bűnre. (Díszítsék magukat megfelelő ruházattal, szerényen és megfontoltan. 1Timóteus 2:9).

Nagyon vigyáznak arra, hogy ne ébresszék fel a szemek vágyát, mivel az közvetlenül hat a testre. (A szem a tested fénye; amikor a szemed tiszta, az egész tested is tele van fénnyel; amikor viszont rossz, a tested is tele van sötétséggel. Lukács 11:34; Szövetségre léptem szemeimmel, és hajadonra mit sem ügyeltem. ? Jób 31:1)

Ők tisztán tartják a szívüket, mert csak így láthatják meg Istent! (Boldogok a tiszta szívűek, mert ők meglátják az Istent! Máté 5:8.) Ezen okok miatt eltávolítottak mindent a szemük elől, ami egyébként lehetőséget adna arra, hogy bűnbe essenek. (Ha a szemed botlásra késztet, tépd ki és dobd el magadtól. Máté 18:9)

Kerülik és menekülnek a földi vágyak/test kívánságai elől, amelyek ártanak a léleknek. (Szeretteim, kérlek titeket, mint jövevényeket és idegeneket, tartóztassátok meg magatokat a testi kívánságoktól, a melyek a lélek ellen vitézkednek. 1 Péter 2:11; Mert mindaz, ami a világban van, a test kívánsága és a szemek kívánsága és az élet hivalkodó gőgje, nem az Atyától van, hanem a világtól van. 1 János 2:16)

Önvizsgálatra való Kérdések:

  • Úgy keresem-e a Királyság békéjét és tisztaságát, mintha egy nagyon értékes kincset keresnék?
  • Éhes és szomjas vagyok-e erre a szentségre, hogy elérjem a tisztaságot, és hogy bűn nélküli legyek?
  • Az Isten Országát szabályozó törvények szerint élek-e?

2. Békesség – Ez a béke Királysága

Krisztus békés országát leggyakrabban félreértik, még azok is, akik hívőnek mondják magukat. Nagyon kevesen tartoznak abba a csoportba, akik megértik, elfogadják és e mennyei mérce szerint élnek. (És kardjaikat földművelő ekékké kalapálják, és lándzsáikat metszőhorgokká változtatják; nemzet nem emel kardot nemzet ellen, és soha többé nem tanulnak háborút. Ézsaiás 2:4)

A béke szótári meghatározása: bajoktól, konfliktusoktól, súrlódásoktól mentes; harmónia, nyugalom, megértés. A békét lerombolni = konfliktusba kerülni valakivel. Sokan nem veszik észre, hogy az Ország üzenete valójában a béke üzenete.

Kevesen veszik észre, hogy a béke Ura azért jött, hogy a földön is elhozza azt a békét, amely a Mennyei Királyságban uralkodik. (Egyéb városoknak is hirdetnem kell nékem, az Istennek országát; mert azért küldettem.. Lukács 4:43; Azt az igét, melyet elkülde az Izráel fiainak, hirdetvén békességet a Jézus Krisztus által (ő mindeneknek Ura)..” ApCsel 10:36; Maga a békesség Ura adjon nektek szüntelenül békességet minden körülmények között. 2 Thesszalonika 3:16).

Amikor az Úr Jézus azt mondta: “Legyen meg az Isten akarata, amint a mennyben, úgy a földön is”, azt mondja nekünk, hogy a mennyben lévő béke a földön is meglesz azok között, akik hozzá tartoznak. (Dicsőség Istennek… és békesség a földön az Ő népe között. Lukács 2:14; Békesség a mennyben és dicsőség a magasságban! Lukács 19:38)

Rendkívül fontos megérteni, hogy a mennyei Királyságban uralkodó béke törvénye a földön is uralkodik e Királyság emberei között. Minden Istentől született polgárnak őriznie kell, ezért nem szabad háborút tanulnia vagy tanítania, hanem tökéletes békességben kell élnie egymással, kedvesnek, szelídnek, könnyen megértőnek kell lennie, meg kell áldania egymást, nem szabad rosszat mondania senkiről, haragtól mentesnek kell lennie, idegen a veszekedéstől, nem szabad ellenségeskednie, nem szabad ítélkeznie, nem szabad ellenkeznie embertársaival, nem szabad ártania senkinek.

Annak érdekében, hogy ne rontsák meg szívük békéjét, valamint az Ország békéjét, nem kezdeményeznek, és nem bocsátkoznak semmiféle konfliktusba. Nem perelnek másokat, hogy igazságot tegyenek. (Egyetlen nemzet sem emel kardot nemzet ellen, és soha többé nem tanulnak háborút. Ézsaiás 2:4)

A sötétség országának polgáraival való érintkezés során konfliktusos helyzetek alakulhatnak ki. A problémáik megoldása érdekében a felső Királyság törvényeit fogják alkalmazni, amelyek átveszik az alsó/földi országok törvényeit. Mindent meg fognak tenni, hogy elkerüljék a konfliktusokat, hogy ne okozzanak bajt/felfordulást. (Amíg rajtatok múlik, éljetek békességben minden emberrel. Róma 12:18.) Azt a békét keresik, amely a fentről való dolgokban/követésben való járásból fakad. (A Lélek dolgaiban való járás élet és békesség. Róma 8:5)

Amikor sérelem éri őket, a felülről jövő békességük megőrzése érdekében egyetlen lehetőségük marad: az Úrhoz fordulni, majd örömmel alávetni magukat az Ő akaratának. Nekik nem áll rendelkezésükre a rendőrség vagy a bíróság… mint a másik ország polgárainak. (Amikor gúnyolták, nem gúnyolódott, és amikor gyötörték, nem fenyegetőzött, hanem átadta magát annak, aki igazságosan ítél. 1 Péter 2:23)

A békének ez a törvénye bajt és szenvedést fog okozni azoknak, akik belépnek Isten országába. Amikor konfliktus kezdődik velük, a világ hozzáállása csak abban fog segíteni, hogy még jobban megalázzák őket; még az otthoniak is nevetségessé és gúnyolódni fognak rajtuk. Azért, hogy ne rontsák el a békét és a szívük nyugalmát, amelyre meghívást kaptak, úgy fognak eljárni, hogy Uruk példáját kövessék. (Mert erre vagytok elhívva, hiszen Krisztus is szenvedett értetek, példát hagyva nektek, hogy az Ő nyomdokain járjatok. 1Pt 2,21; Törekedjetek a békességre minden emberrel, és a megszentelődésre, amely nélkül senki sem látja meg az Urat. Zsidókhoz írt levél 12:14)

Ez a békesség őrzi majd szívüket és gondolataikat Krisztus Jézusban. Semmit sem fognak tenni, ami megzavarná a szívüket vagy a bennük lévő békét. (És az Istennek békessége, amely minden értelmet felülmúl, megőrzi szíveteket és gondolataitokat Krisztus Jézusban. Filippi 4:7)

Az üldöztetés idején az egyetlen lehetőségük a türelem vagy a menekülés. (Ha egy városban üldöznek titeket, meneküljetek egy másik városba. Máté 10:23).

A béke a szív hozzáállásának, az igazságban való életnek, az ellenállás, a harag és az ítélkezés feladásának eredménye, és ezt Krisztus tanításainak megtartásával érhetjük el. (A Lélekre beállított elme az élet és a békesség. Róma 8:6; Ha tudnátok, hogy mi az, ami békességet adhatna nektek! De most el vannak rejtve a szemetek elől. Lukács 19:42)

Ahhoz, hogy elérjük az Isten Országának békéjét és nyugalmát, a következőket kell tennünk: alkalmazzuk az Úr Jézus tanításait; néhány ezek közül: (Az igazság műve a béke lesz, az igazság gyümölcse: nyugalom és örök béke…). Ézsaiás 32:17; Én adom nektek az én békémet. Nem úgy adom, ahogy a világ teszi… János 14:27)

Még ha ártatlanok is vagyunk, az ellenállás konfliktust/békétlenséget szül, és lehetőséget adhat a másiknak arra, hogy zavart, dühös legyen, vagyis bűnbe essen. (Legyünk bölcsek, hogy ne állítsunk akadályt vagy buktatót a testvér útjába…

Róma 14:13; Lehetetlen dolog, hogy botránkozások ne essenek; de jaj annak, a ki által esnek.! Lukács 17:1)

Ébernek kell lennünk minden összeütközéses helyzetre, és békében kell maradnunk. Ha békében vagyunk, mindent meg kell tennünk, hogy a másik ember is békében legyen. (18 Ha lehetséges, a mennyire rajtatok áll, minden emberrel békességesen éljetek. Róma 12:18; Boldogok a békességszerzők, mert ők lesznek… Isten fiai! Máté 5:9)

Az Úr Jézus, mint Isten Országának képviselője, volt az első, aki abszolút módon megtartotta az ellenállás mentesség és béketeremtés e tanítását, és megtanított minket arra, hogy ugyanúgy éljünk, ahogyan Ő tette. (Ha valaki utánam akar jönni, annak… követnie kell engem. Lukács 9:23; Aki azt mondja, hogy Őbenne marad, annak magának is úgy kell járnia, ahogyan Ő járt. 1 János 2:6)

Ezt a kapernaumi történeten keresztül láthatjuk. Bár nem volt köteles megfizetni a templomi adót, Jézus mindent megtett, hogy elkerülje a konfliktust, hogy ne engedje, hogy mások vétkezzenek (Mit gondolsz, Simon? Kitől szednek adót vagy adótételeket a föld királyai? A fiaiktól vagy az idegenektől? Monda néki Péter: Az “Idegenektől”. Monda néki Jézus: Tehát a fiak szabadok De hogy őket meg ne botránkoztassuk, menj a tengerre, vesd be a horgot, és vond ki az első halat, a mely rá akad: és felnyitván a száját, egy státert találsz benne: azt kivévén, add oda nékik én érettem és te éretted  Máté 17:24-27)

Amikor elfogták, hogy megöljék, nem állt ellen, nem okozott semmilyen konfliktust/zavart, úgy vezették a vágóhídra, mint egy bárányt. (Elnyomták és nyomorgatták, mégsem nyitotta ki a száját; mint a bárány, akit levágásra vezetnek, és mint a bárány, aki hallgat a nyírója előtt, úgy nem nyitotta ki a száját. Ézsaiás 53:7)

Az Úrnak békességgel teli, nyugodt szíve volt, amelyet nem zavart meg a konfliktus kitörése. Az ellenálló magatartás hiánya megmutatja nekünk, hogy milyennek kell lenniük Krisztus Királyságának, polgárainak. (“Barátom, tedd azt, amiért jöttél”. Ekkor odajöttek, kezet emeltek Jézusra és megragadták. Máté 26:50) Az ellenkező póluson látjuk a tanítványában, Péterben jelenlévő zűrzavart és haragot. Ő ellenállt és aktívan részt vett a konfliktusban. A Péterben megnyilvánuló zűrzavar a sötétség országának természetére jellemző. (Természetes módon a harag gyermekei voltunk, akárcsak mások. Efézus 2:3; “A gonoszoknak nincs békességük” – mondja az én Istenem. Ézsaiás 57:20)

Önvizsgálat:

Ha konfliktus merül fel, azt tudod-e mondani: “Barátom, tedd azt, amiért jöttél”? Békességben vagy, mint az Úr Jézus, vagy inkább nyugtalanságban találod magad, mint Péter? (És az Istennek békessége, amely minden értelmet felülmúl, megtartja szíveteket és elméteket Krisztus Jézusban. Filippi 4:7)

3. Szeretet – Ez a Szeretet Királysága

Az egyik alapvető érték, ami meghatározza Isten országát, a szeretet. (Isten maga a szeretet. 1 János 4:8; Ezután, testvéreim, legyetek tökéletesek és éljetek békességben, és a szeretet és békesség Istene veletek lesz. 2 Korintus 13:11)

Sokan közülünk nem értik, hogy “szeretet” nélkül nem fogjuk elérni a kitűzött célt, az Istennel való együttélést. A Szentírás azt mondja, hogy nem jutunk be a szeretet országába, ha nem ismerjük meg Istent, aki a szeretet, és anélkül, hogy elnyernénk magunkban az Ő e tulajdonságát. (Aki nem szeret, az nem ismerte meg Istent; mert Isten maga a szeretet. 1János 4:8) A szeretet az a kapocs, amely Isten országának minden polgárát összeköti.

Ahhoz, hogy elérjük ezt a színvonalat, el kell sajátítanunk a szeretet törvényét, amely az Ország területén uralkodik. (A szeretet nem a saját hasznát keresi… 1Korinthus 13:5) A szeretet önzetlen, nem a saját hasznát keresi, hanem másokét. A felülről jövő szeretet nem véletlenszerűen kerül a szívünkbe, hanem a Szentlélek által, Krisztus tanításainak megtartásával hozzuk. (Róma 5:5) Aki ebbe az iskolába jár, annak végső soron a felülről jövő szeretet lesz az eredménye. (A parancsolat célja a szeretet. 1 Timóteus 1:5).

A természetes, földi szeretet és a felülről jövő szeretet közötti távolság akkora, mint az ég és a föld közötti távolság. A felülről jövő szeretet hosszútűrő, kegyes; a szeretet nem irigykedik, a szeretet nem kérkedik, nem fuvalkodik fel. Nem cselekszik éktelenül, nem keresi a maga hasznát, nem gerjed haragra, nem rója fel a gonoszt,, Nem örül a hamisságnak, de együtt örül az igazsággal; Mindent elfedez, mindent hiszen, mindent remél, mindent eltűr. A szeretet soha el nem fogy. (1 Korinthus 13:4-8)

Hogy megtanuljuk és megtapasztaljuk ezt a tökéletes szeretetet, Isten az Ő családjába helyez minket, amely az Ő egyháza/teste. (De most Isten a tagokat, mindegyiket a testbe helyezte, ahogyan Ő akarta. 1 Korintus 12:18)

Itt található az Úr Jézus, aki mindannyiunkról gondoskodik. (Mert senki sem gyűlölte meg soha a saját testét, hanem táplálja és ápolja azt, ahogy Krisztus is így tesz az Ő egyházával, mert mi az Ő testének tagjai vagyunk. Efézus 5:29)

Az egyház része Isten tervének a szentek tökéletesítésére. Ez az a hely, ahol a felülről jövő szeretetet tanulják és gyakorolják, ahol a csecsemők, a gyermekek és a fiatalok megtanulják az idősebbektől, hogyan kell bőséges türelmet, kedvességet viselni, szentségben járni, megtanulni megbocsátani, szeretni, vagy más szóval megtanulni, hogyan kell a felülről jövő dolgokban/a Lélek dolgaiban járni. (…a szentek tökéletességére… Krisztus testének épülésére. Efézus 4:12)

Itt megtanuljuk, hogy mások javát keressük, és ne magunknak éljünk. (Mindenki mások javára kapja a Lélek megjelenését. 1 Korintus 12:7; Senki sem él önmagáért. Róma 14:7; Senki se keresse a magáét, hanem mindenki a magáét. más vagyonát. 1 Korintus 10:24)

Megtanulunk szorosan kapcsolódni egymáshoz, és egymás feladatait elvégezni. (Az egész test, amely összeilleszkedik és összetartozik azáltal, amit minden egyes ízület ad, az egyes részek megfelelő működése szerint, a test növekedését okozza, hogy önmagát szeretetben építse. Efézus 4:16; Egymás terhét hordozzátok, és így teljesítsétek Krisztus törvényét. Galata 6:2)

Az egyházban arra tanítanak minket, hogy szeressük a kívülállókat is, még azokat is, akik bántani fognak minket. Amikor kapcsolatba kerülünk a szeretet országán kívüliekkel, akkor az Úr példáját kell követnünk: szeressük ellenségeinket, áldjuk meg azokat, akik átkoznak minket, tegyünk jót azokkal, akik gyűlölnek minket, mert mennyei Atyánk fiai vagyunk. (Máté 5:44)

Ennek a szeretetnek az elnyerése, amely nem jutott el a természetes ember elméjébe, csak akkor válik lehetővé, ha azt az iskolát követjük, amelyben Krisztus tanításait tanítják. Máskülönben, bármennyire is igyekszünk majd megszerezni, nem fog megtörténni. Benne van a szeretet receptje, és aki ezt tiszteletben tartja, az végül el fogja azt nyerni. (A szeretet pedig abban áll, hogy az Ő parancsolatai szerint járunk. Ez a parancsolat, ahogyan kezdettől fogva hallottátok. 2 János 1:6; A parancsolat célja a szeretet. 1 Timóteus 1:5)

Ha megtanuljuk megtartani Krisztus Igéjét, akkor eljutunk arra a pontra, hogy képesek leszünk szeretni embertársainkat. (Ebből tudjuk, hogy Isten gyermekeit szeretjük, ha szeretjük Istent és megtartjuk parancsolatait. 1János 5:2; És tanítsátok őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek. Máté 28:20)

A szeretet olyan mértékben fog a szívünkbe ömleni, amilyen mértékben a Szentlélek sürgetése rávesz bennünket, hogy elfogadjuk az Úr Jézus tanításait. (Isten szeretete kiáradt a szívünkbe a Szentlélek által, aki nekünk adatott. Róma 5:5)

Hogy ezt jobban megértsük, kiemelünk egy olyan helyzetet, amelyben mindannyian találhatjuk magunkat. Tegyük fel, hogy egy örökség (ami lehet egy földterület, egy ingatlan) öröklése során egyik testvérünk követeli, hogy adjunk neki egy nagyobb részt abból, ami jog szerint a miénk.

Ha e világhoz tartozunk, hogy visszautasíthassuk őt, akkor rendelkezésünkre állnak azok a megoldások, amelyeket a világ ad. Ezek lehetnek szóbeli vagy erőszak általi, vagy a bűnüldözés, a bíróságok segítségével történő ellenállás…

Ha azonban a Királyság polgárai vagyunk, akkor más lesz a helyzetünk; a Királyság törvényei által előírt megoldások szerint kell szembenéznünk vele. A felső Királysághoz tartozókkal szemben támasztott követelmények a következők: békében élni minden emberrel, bőséges türelemmel rendelkezni, tele lenni jósággal, szeretettel.

Ami minket illet, az első dolog, amit tennünk kell, hogy ne adjunk esélyt a másiknak arra, hogy bűnbe essen, hogy mindent megtegyünk, hogy ne okozzunk neki haragot vagy nyugtalanságot. Ehhez rendelkezésünkre áll a béke parancsa. (Boldogok a békességszerzők, mert ők lesznek… Isten fiai! Máté 5:9; Amíg rajtatok múlik, éljetek békességben minden emberrel. Róma 12:18) Hogy Krisztus békéjében maradjunk, nem szabad szembeszállnunk azzal, aki el akarja venni a javainkat. (Ne álljatok ellen annak, aki rosszat tesz nektek. Máté 5:39; A ki egyik arcodat megüti, fordítsd néki a másikat is; és attól, a ki felső ruhádat elveszi, ne vond meg alsó ruhádat se Lukács 6:29)

Utána még egy dolgot kell tennünk, ami a természetes ember számára teljes őrület. Ahhoz, hogy az égő szenet testvérünk fejére öntsük, az “ingünket” is oda kell majd adnunk neki – nem csak azt, amit eredetileg el akart tőlünk venni. Ez a tanítás, amely arra késztet, hogy még többet adjunk neki, nem az emberi logikához kapcsolódik, hanem felülről jön. (Ha az ellenséged éhes, adj neki enni. Ne engedd, hogy a gonosz legyőzzön téged, hanem győzd le a gonoszt jóval. Róma 12:20)

Ha a testvérünk el akarja venni a minket illető földek egy részét, akkor tudtára kell adnunk, hogy hajlandóak vagyunk többet adni neki, mint amennyit el akar venni. (Aki arra kényszerít, hogy menj egy kilométert, menj vele kettőt; és ha valaki be akar perelni és el akarja venni a kabátodat, adja meg neki az ingedet is. Máté 5:40-41)

Ez a hozzáállás, hogy készek vagyunk többet adni, ha erőszakkal veszik el, nem az emberi természetből fakad, nem az énünkből fakad, hanem csak a felső ország törvényeinek betartásával jön létre. Krisztus parancsolatainak megtartása tökéletes szeretetet ad, amely elűz minden félelmet, és teljes bizalmat ad az ítélet napján. (A szeretet abban áll, hogy az Ő parancsolatai szerint élünk. 2 János 1:6; Ezáltal a szeretet tökéletesedik bennünk, hogy teljes bizalommal legyünk az ítélet napján. 1 János 4:18)

4. Öröm – Ez a Szentlélek által való Öröm Országa

Amikor felvesznek minket arra az egyetemre, ahová álmaink szerint járni akartunk, vagy amikor olyan állást kapunk, amelyre vágytunk, nem tehetünk mást, mint hogy örülünk.

Mi azonban hisszük, hogy nincs nagyobb öröm, mint tudni, hogy bejutottál a Mennyek Országába, tudni, hogy a neved be van írva a Mennybe, hogy az örökkévalóságban az igazakkal lakj. (Ne örüljetek, hogy a lelkek engedelmeskednek nektek, hanem örüljetek, hogy nevetek fel van írva a mennyben. Lukács 10:20) Nagy öröm, ha tudjátok, hogy felvettek titeket Krisztus iskolájába, Hogy az Úr kiválasztott téged, hogy együtt dolgozzunk azon, hogy tökéletesítsünk téged / hogy hozzá hasonlóvá tegyünk. (Teljes örömnek tartsátok, atyámfiai, mikor különféle kísértésekbe estek, Tudván, hogy a ti hiteteknek megpróbáltatása kitartást szerez. A kitartásban pedig tökéletes cselekedet legyen, hogy tökéletesek és épek legyetek minden fogyatkozás nélkül. Jakab 1:2-4)

Sokak számára elviselhetetlen dolog az üldöztetés/gúnyolódás, de azok számára, akik az Országot választották, ez nagy öröm, hiszen tudják, hogy méltónak találták őket arra, hogy a szenvedés iskolájában feldolgozzák vagy átalakítsák őket. (ők annak okáért örömmel menének el a tanács elől, hogy méltókká tétettek arra, hogy az ő nevéért gyalázattal illettessenek.. ApCsel 5:41)

Hasonlóképpen, az emberek nagy többsége számára nagy csapás, amikor elveszik tőlük azokat a dolgokat, amelyeket régóta hajszoltak; ez sokakat a depresszió szélére sodor, de azok számára, akik Isten Országát választották, örömre ad okot, amikor az Úr lehetőséget ad nekik, hogy megszabaduljanak a földi javaktól. (…Mert a foglyokkal is együtt szenvedtetek, és vagyonotok elrablását örömmel fogadtátok, tudván, hogy néktek jobb és maradandó vagyonotok van a mennyekben.. Zsidókhoz írt levél 10:34)

A világgal szemben, amely örül, ha nyer valamit, vagy ha előléptetik, azok, akik az Országban vannak, örülnek, amikor bajokon mennek keresztül, mert a Szentlélekből származó öröm tölti el őket. (Sok bajban kaptátok az Igét, a Szentlélektől származó örömmel. 1Thesszalonika 1:6; Én most örülök a szenvedéseimben. Kolossé 1:24)

Ahogy megtartjuk a békesség és igazság Igéjét, úgy jön majd az üldözés, de az öröm is! (Boldogok, akiket üldöznek az igazságért: mert övék a mennyek országa. Máté 5:10; Az igazaknak öröm az, hogy a jót cselekszik; a gonosztevőknek pedig valami rettenetes. Példabeszédek 21:15)

A Szentlélekből fakadó öröm az, amit az örökkévaló Királyságban találunk majd, ami állandó lesz. (Hisz az Úr megváltottai megtérnek, és ujjongás között Sionba jönnek; és örök öröm fejükön, vígasságot és örömöt találnak: és eltűnik fájdalom és sóhaj.. Ézsaiás 35:10)

Az öröm a Krisztus Igéjének/parancsolatainak megtartásának eredménye vagy koronája. Az öröm a Lélek gyümölcsének koronája; az öröm, hogy átmentél a próbákon, hogy elérd a bőséges türelmet, kedvességet, szelídséget, szeretetet. (Nézvén a hitnek fejedelmére és bevégezőjére Jézusra, aki az előtte való örömért elviselte a keresztet. Zsidókhoz írt levél 12:2)

Ez a cikk Az Újjászületés című füzet része. Ha többet szeretnél olvasni Isten Királyságáról, meghívunk, hogy olvasd el a Az Újjászületés című könyvecskét, amely online ingyenesen elérhető.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Statisztikák

Cím

Bukarest, Románia

Telefon

+36 304 0281 57
+40 753 2425 42

A TisztaIge.hu

Konzervatív, felekezeten kívüli keresztények kis csoportja vagyunk. Célunk, hogy életünket teljes engedelmességre vigyük az Úr Jézus tanításainak, kizárólag a Biblia szava szerint, felekezeti tanításoktól változatlanul.

Adja meg az alábbi e-mail címét, hogy értesítést kapjon az új bejegyzésekről

Szerzői jog © 2022 TisztaIge.hu – Minden jog fenntartva

Hozzáférés weboldalunkhoz a következő nyelven is:
Angol       Spanyol        Francia        Portugál        Német        Olasz        Lengyel        Román