“Dacă rămâneți în Cuvântul Meu, veți cunoaște adevărul și adevărul vă va face liberi!”

Krisztus egyháza Isten egyik nagy misztériuma. (Felette nagy titok ez: de én a Krisztusról és az egyházról szólok. Efézus 5:32)

Krisztus Egyházának ez a terve az örökkévalóságban fogant. Még a mennyei hatalmasságok és fejedelemségek is szemlélik az Egyházat, és csodálkoznak az Egyház működésén. (azért, hogy megismertettessék most a mennybeli fejedelemségekkel és hatalmasságokkal az egyház által az Istennek sokféle bölcsesége. Efézus 3:10-11)

Ahhoz, hogy megérthesssük Isten örökkévaló tervét Krisztus és az Ő egyháza számára, alaposan meg kell vizsgálnunk, hogy mit mond erről a Szentírás.

A világosabb megértés érdekében kiemelünk néhány verset a Szentírásból.

 1. “Én építem fel az én egyházamat…” (Máté 16:18)
 2. “Ő a testnek, az egyháznak a feje”. (Kolossé 1:18)
 3. “Ti vagytok Krisztus teste, és mindnyájan annak tagjai vagytok”. (1 Korinthus 12:27)
 4. “Mert senki sem gyűlölte soha a saját testét, hanem táplálja és ápolja azt, ahogy Krisztus is az egyházat, mert mi az Ő testének tagjai vagyunk”. (Efézus 5:29)
 5. “Most örülök a ti érettetek való szenvedéseimnek, és a magam részéről betöltöm ami híja van a Krisztus szenvedéseinek az én testemben az Ő testéért, ami az egyház”. (Kolossé 1:24)

Az egyházat Krisztus testeként azonosítják. Ő a testnek a feje, és azIsten magvából született emberek a test szervei/tagjai. (Ő a testnek, az egyháznak a feje.

Kolossé 1:18; Ti pedig a Krisztus teste vagytok, és tagjai rész szerint. 1 Korinthus 12:27) Isten terve az újszülöttel az, hogy felnevelje, tökéletesítse, hogy olyan legyen, mint Ő maga. Ezt az Ő Igéje, a Szentlélek és Krisztus Testének tagjai által teszi. Ez a terv az örökkévalóságban fogant meg Krisztus Jézusban. (Amaz örök eleve-elvégezés szerint, a melyet megcselekedett a Krisztus Jézusban, a mi Urunkban. Efézus 3:11)

Isten alkotja Krisztus Testét, amelynek működési módja nagyon hasonló az emberi testéhez. (De az Isten szerkeszté egybe a testet, 1 Korinthus 12:24) Krisztus Testébe csak olyan tagokat helyez, akiknek felülről való életük van/ újjászületett emberek. (Az Úr pedig minden napon szaporítja vala a gyülekezetet az idvezülőkkel… ApCsel 2:47)

Velünk kezdi el a munkáját, és ha engedelmesek maradunk, Ő fogja aztbefejezni. (Bízom abban, hogy Ő, aki elkezdte bennetek ezt a jó munkát, be is fejezi azt Jézus Krisztus napjáig. Filippi 1:6)

Egy csecsemő nem választhatja meg magának, hogy hol nőjön fel, ezért az, aki megszülte, gondoskodik róla, és az Ő családjába, illetve Krisztus Testébe helyezi. Lásd Isten munkáját Kornéliusz századoson az Apostolok Cselekedetei 10-ben.

Megígérte, hogy minden egyes nap velünk lesz, egy pillanatra sem hagy el minket. Kézen fog minket, és elkísér az út végéig. (És íme, én mindig veletek vagyok, a világ végezetéig. Ámen. Máté 28:20; Mert ezt mondta: Nem hagylak el titeket, sem el nem távozom tőletek. (Zsidókhoz írt levél 13:5)

Nem hagyja magára újszülöttjeit, és nem hagyja, hogy segítség nélkül nőjenek fel. (És adott némelyeket… A szentek tökéletesbbítése céljából… Krisztus testének épülésére. Efézus 4:11-12)

Isten ugyanúgy helyezi el a tagokat Krisztus Testében, ahogyan az emberi testben a szerveket/végtagokat is elhelyezte; a szív a helyén, a hasnyálmirigy a helyén, a köröm a helyén, mindegyiknek megvan a maga funkciója.

Isten egyetlen szervet sem helyez a testen kívülre, hogy növekedjen, mert a testtől elválasztva sem életre,sem növekedésre nem képes. Pl. a hasnyálmirigy a testen kívül nem képes életet fenntartani. A testben van elhelyezve, és szorosan kapcsolódik a többi szervhez, ahonnan feladatot kap, majd az elvégzett munkát továbbitja.

A Szentírás megmutatja nekünk, hogy milyen kapcsolatra van szükség Krisztus egyháza/testének tagjai között:

 • Szorosan össze vannak kötve. (A kiből az egész test, szép renddel egyberakatván és egybeszerkesztetvén az ő segedelmének minden kapcsaival, minden  egyes  tagnak  mértéke  szerint  való munkássággal teljesíti a testnek nevekedését a maga fölépítésére szeretetben. Efézus 4:16)
 • Ne önmaguknak éljenek. (Senki sem él önmagáért. Róma 14:7).
 • Egymás tagjai. (Azonképen sokan egy test vagyunk a Krisztusban, egyenként pedig egymásnak tagjai vagyunk. Róma 12:5) – Mindegyikük a másik javára törekszik. (Mindenkinek azonban haszonra
 • adatik a Léleknek kijelentése. 1 Korinthus 12:7; Senki ne keresse, a mi az övé, hanem kiki azt, a mi a másé. 1 Korinthus 10:24)
 • Vigyáznak egymásra. (De az Isten szerkeszté egybe a testet, az alábbvalónak nagyobb tisztességet adván hogy ne legyen hasonlás a testben, hanem ugyanarról gondoskodjanak egymásért a tagok. 1 Korinthus 12:24-25)
 • Egymás terheit hordozzák. (Egymás terheit hordozzátok, és úgy töltsétek be Krisztus törvényét. Gal 6:2)
 • Egymásnak vannak hozzárendelve/alárendelve. (Engedelmesek legyetek egymásnak Isten félelmében. Efézus 5:21)
 • Az alázatosságban mindenki a többieket fontosabbnak tartja önmagánál. (Semmit nem cselekedvén versengésből, sem hiábavaló dicsőségből, hanem aláza- tosan egymást különbeknek tartván ti magatoknál. Filippi 2:3.)
 • A legnagyobbak/érettebbek mindenkinek a szolgái. (Hanem a ki a nagyobb közöttetek, legyen a ti szolgátok. Máté 23:11)
 • Vigyáznak egymásra. (Vigyázzunk egymásra. Zsidókhoz 10:24)
 • Figyelnek, hogy senki ne legyen világi, nem tűrik meg. (Ne legyen senki parázna vagy istentelen, Zsidók 12:16)
 • Krisztus példájára szeretik egymást. (Szeressétek egymást, amint én szerettelek titeket. János 15:12)

Csak az Egyházon belül tapasztalhatjuk meg ezeket a kapcsolatokat, amelyek elengedhetetlenek a növekedésünkhöz, Míg eljutunk mind-nyájan az Isten Fiában való hitnek és az Ő megismerésének egységére, érett férfiúságra, a Krisztus teljességével ékeskedo kornak mértékére. (Efézus 4:13)

Kérdések :

 • Vajon egy jól összekötött és szorosan összetartozó testhez tartozunk? (Efézus 4:16)
 • A Testben a többi tag javára vagyunk? (1Korinthus 10:24)
 • Kikhez vagyunk szorosabban kötve, kinek a terheit/feladatait hordozzuk? (Galata 6:2)
 • Alárendeltek vagyunk-e Krisztusnak és a többi tagnak? (Efézus 5:21)
 • Vigyázunk-e egymásra, hogy senki ne legyen közöttünk világi? (Zsidók 12:16)

Ez a cikk az Az Egyház – Krisztus Teste című kiadvány része. Ha többet szeretne olvasni Krisztus Egyházáról, akkor ajánljuk figyelmébe az online ingyenesen elérhető Az Egyház – Krisztus Teste című füzetet.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Statisztikák

Cím

Bukarest, Románia

Telefon

+36 304 0281 57
+40 753 2425 42

A TisztaIge.hu

Konzervatív, felekezeten kívüli keresztények kis csoportja vagyunk. Célunk, hogy életünket teljes engedelmességre vigyük az Úr Jézus tanításainak, kizárólag a Biblia szava szerint, felekezeti tanításoktól változatlanul.

Adja meg az alábbi e-mail címét, hogy értesítést kapjon az új bejegyzésekről

Szerzői jog © 2022 TisztaIge.hu – Minden jog fenntartva

Hozzáférés weboldalunkhoz a következő nyelven is:
Angol       Spanyol        Francia        Portugál        Német        Olasz        Lengyel        Román