“Dacă rămâneți în Cuvântul Meu, veți cunoaște adevărul și adevărul vă va face liberi!”

Krisztus tanításai megvetésének következményei

Napjainkban, hogy ne tévesszen meg minket semmilyen tanítás, minden eddiginél szükségesebb megvizsgálni azokat a jeleket, amelyek alapján megkülönböztethetjük az élő egyházat, amely Krisztus teste, a halott egyháztól, amely Krisztus nélkül van.

Nagyon fontos, hogy tudjuk, hol vagyunk, mert ettől függ az üdvösségünk. Ha elfogadjuk a kompromisszumot, Isten nem fogad be minket. (Annakokáért menjetek ki közülök, és szakadjatok el, azt mondja az Úr, és tisztátalant ne illessetek; és én magam-hoz fogadlak titeket. 2 Korinthus 6:17)

A Szentírás figyelmeztet bennünket a veszélyre, és azt mondja, hogy óvakodjunk azoktól az emberektől/gyülekezetektől, akik azt állítják, hogy Istennel vannak, de a valóságban nem azok. (Őrizkedjetek pedig a hamis prófétáktól, a kik juhoknak ruhájában jőnek hozzátok, de belől ragadozó farkasok. Máté 7:15) Alaposan meg kell vizsgálnunk, hogy a gyülekezet, amelyhez tartozunk, rendelkezik-e Krisztus Testének jellemzőivel.

Ami az emberi testet illeti, ezt elég egyszerű kideríteni; tudjuk, hogy amikor egy ember meghal, a test minden végtagja is meghal, nem működik tovább. Így van ez a lelki testtel is. Az egyháznak/testnek nincs élete, hacsak Krisztus nem uralja ezt a testet. Amikor az agy már nem ad jeleket a testnek, akkor az halott. Abban a halott testben nincs lehetőség élő végtagokra. (Aki félrelép és nem marad meg a Krisztus tudománya mellett, annak egynek sincs Istene. 2János 1:9) Az “aki” lehet egy személy vagy egy gyülekezet. Neki nem lehet élete, mert az élet csak Krisztustól származik.

Ne hagyd magad megtéveszteni! Még ha csak egy elhalt végtag van is az Egyházadban, és azt nem távolítod el időben, az az egész testet megrontja! (lásd a tiatirai gyülekezet esetét)

Tanítás

Az egyik jel, amely alapján ellenőrizhetjük, hogy az egyház valóban Krisztushoz tartozik-e, az a tanítás/utmutatás, amelyet elfogad és gyakorol.

Ha egy egyház nem rendelkezik Krisztus tanításával, akkor gyakorlatilag figyelmen kívül hagyja és elhanyagolja Krisztust, megtagadja az Ő kormányzását. (A ki nem szeret engem, nem tartja meg az én beszédeimet. János 14:24; A ki ezt mondja: Ismerem Őt, és az Ő parancsolatait nem tartja meg, hazug az, és nincs meg abban az igazság. 1János 2:4) Ezért rendkívül fontos, hogy ellenőrizzük, hogy a tanítások Jézust figyelmen kívül.

Az egyik példa erre az Úr tanításai az ellenállásról. (Én pedig azt mondom néktek: Ne álljatok ellene a gonosznak, hanem a ki arczul üt téged jobb felől, fordítsd felé a másik orczádat is. Mindennek pedig, aki tőled kér, adj; és attól, aki elveszi a tiédet, ne kérd vissza. (Lukács 6:30)

Ezek a tanítások arra hivatottak, hogy hozzájáruljanak Isten képmásának helyreállításához bennünk, hogy az örökkévalóságban a szentekkel lehessünk, azokkal együtt, akik hasonlóak a Fiának képmásához, Isten házának népe. (Efézus 2:19)

A Szentlélek használja ezeket a parancsolatokat, és velünk együtt dolgozik, hogy az Úr képmására alakítson át minket. (Mi pedig az Úrnak dicsőségét mindnyájan fedetlen arczczal szemlélvén, ugyanazon ábrázatra elváltozunk, dicsőségről dicsőségre, úgy mint az Úrnak Lelkétől. 2 Korinthus 3:18)

Csak ha megtartjuk ezeket a szavakat, amelyek arra tanítanak minket, hogy ne álljunk ellen annak, aki bánt minket, akkor fogjuk magunkban hordozni a bőséges türelmet, jóságot… azokat a tulajdonságokat, amelyek hasonlóak Istenéhez. (Irgalmas és könyörületes az Úr, késedelmes a haragra és nagy kegyelmű. Zsoltárok 145:8) Ezeknek a parancsolatoknak a célja, hogy az embereket szeretetre neveljék. (A parancsolatnak vége pedig a tiszta szívből. 1 Timóteus 1:5)

Könnyen belátható, hogy az az egyház/vallási szekta, amely nem vesz tudomást Krisztusról és nem marad meg az Ő tanításában, hozzájárulását adja tagjainak az ellenállást és eskütételt gyakorló intézményekbe (pl. hadsereg, rendőrség, csendőrség, biztonsági és védelmi szolgálat stb.) való beiratkozásához, valamint a világi eszközökkel történő jogszerzéshez. (pl. jogok megszerzése bíróságokon keresztül különböző követelésekkel kapcsolatban, mint például: ingatlanok, föld, peres ügyek stb.)

A valóság azt mutatja, hogy manapság számos, különböző vallási mozgalmakhoz tartozó gyülekezet van/ volt perben a tulajdonukért vagy jogaikért, amelyeknek tagjai olyan intézményekben vannak, amelyek az ellenállást támogatják és gyakorolják, figyelmen kívül hagyva ezzel az Úr tanítását az ellenállás mellőzéséről. Ezekkel a cselekedetekkel hozzájárulnak ahhoz, hogy tagjaik ugyanezt tegyék, amikor valami megoldandó problémájuk van embertársaikkal, ezzel arra bátorítva őket, hogy elhanyagolják az Úr tanításait, amelyek az emberben a Krisztus képmásának kialakulásához vezetnek.

Egy másik jel, amely alapján megállapíthatjuk, hogy az egyháznak Krisztus a feje, a Krisztus testének tanításai és gyakorlatai.

1. A szétszórt nyáj. Az a gyülekezet, amely figyelmen kívül hagyja és nem gyakorolja a szorosan összetartozó test tanítását, amelyben minden tagnak meg kell kapnia a maga Isten adta szerepét a többiek lelki javára. Olyan gyülekezet, amelynek nem Krisztus a feje. (A kiből az egész test, szép renddel egyberakatván és egybeszerkesztetvén az Ő segedelmének minden kapcsaival, minden egyes tagnak mé-rtéke szerint való munkássággal teljesíti a testnek nevekedését a maga fölépítésére szeretetben. Efézus 4:16)

Az ilyen gyülekezetekben Istent félreállították, és nem engedték, hogy a testet úgy alkossa meg és a végtagokat úgy helyezze bele, ahogyan Ő akarta. (Most pedig az Isten elhelyezte a tagokat a testben egyenként mindeniket, a mint akarta. 1 Korinthus 12:18)

Ezekben az összejövetelekben a szétszórt nyáj jelensége nyilvánul meg, ahol sok olyan lélek van, akikkel senki sem törődik, akikkel szemben senki sem követel számonkérést, ahol nem gyakorolják az engedelmességet, a dorgálást és a fegyelmet. Így ellenőrizhetjük: Ha az egyháznak nem Krisztus a feje, akkor nem fog figyelni, és nem fogja ellenőrizni, hogy az egyes tagok keresik-e a többi tag javát, sem azt, hogy ők keresik-e a másik javát. (Senki ne keresse, a mi az övé, hanem kiki azt, a mi a másé. 1 Korinthus 10:24)

Ha az egyház él, a tagok gondoskodnak egymásról. (Hogy ne legyen hasonlás a testben, hanem ugyanarról gondoskodjanak egymásért a tagok. És akár szenved egy tag, vele együtt szenvednek a tagok mind; 1 Korinthus 12: 25-26)

A gyülekezetben tesztet végezhetsz: Ha egy tag lelki vagy testi betegségben szenved, hány tag fog gondoskodni róla? Senki, egy vagy kettő, vagy az összes tag? Egy gyülekezet Krisztus nélkül, akinek nem Krisztus a feje, úgy van szervezve, hogy tagjainak csak heti 2-3 alkalommal kelljen jelen lenniük az istentiszteleten. Így a tagok túlnyomó többségének csak a vallási programok fogyasztása a kizárólagos feladata. Az ilyen típusú szervezet révén a tagok nem kötelesek részt venni a test/ család életében, nevezetesen a többi tag javára, így elősegítve az önszeretetet, ahol mindenki a saját személyes gondjaival és érdekeivel van elfoglalva.

2. Testvéri engedelmesség Egy másik jel, amely alapján ellenőrizhetjük, hogy az egyháznak Krisztus-e a feje, a testvéri engedelmességről szóló tanítások elfogadása és gyakorlása. (Engedelmeskedjetek előljáróitoknak és fogadjatok szót, mert ők vigyáznak lelkeitekre, mint számadók. Zsidók 13:17; Hasonlatosképen ti ifjabbak engedelmeskedjetek a véneknek: 1 Péter 5:5)

Ellenőrizhetjük: Ha az egyház Krisztusé, akkor a tagok engedelmességben élnek Krisztusnak és lelki szüleiknek. (Engedelmesek legyetek egymásnak Isten félelmében. Efézus 5:21)

Ha az egyház Krisztusé, akkor gyakorolni fogja azoknak a büntetését, akik büszkeségből nem engedelmeskednek a véneknek. (Máté 18.) Könnyű észrevenni, hogy ahol a szétszórt nyájak jelensége megnyilvánul, ott a hatalomban lévők nem követelnek engedelmességet. (mivel az engedelmességnek nem lenne célja, nem is lehet gyakorolni).

3. Az egyház tisztasága Egy másik jel, amely alapján ellenőrizhetjük, hogy az egyháznak Krisztus a feje, az egyház tisztaságára vonatkozó tanítások. Az a gyülekezet, amely figyelmen kívül hagyja és nem tartja be azt a tanítást, amely azt mondja, hogy vigyázni kell, hogy senki ne legyen világi, gyakorlatilag figyelmen kívül hagyja Krisztust és az Ő testét. (Ne legyen senki parázna vagy istentelen, Zsidók 12:16) Azt is ellenőrizni lehet, hogy a dorgálásra és a fegyelmezésre vonatkozó parancsot figyelmen kívül hagyják-e, és nem alkalmazzák-e a gyakorlatban. (Ha pedig a te atyádfia vétkezik ellened, menj el és dorgáld meg ot négy szem között:

Ha azokra nem hallgat, mondd meg a gyülekezetnek; ha a gyüle-kezetre sem hallgat, legyen előtted olyan, mint a pogány és a vámszedő . Máté 18:15-17) Ellenőrizd, hogy az egyház, amelyhez tartozol, hirdeti-e azt a tanítást, amely azt mondja, hogy azŐ Egyházában/testében egyaránt vannak a világosság fiai/búza és a sötétség fiai/gyomok.

Ezáltal figyelmen kívül hagyják az Úr tanítását. Az Ige tanítása azt mondja, hogy a világosság fiai nem állhatnak a sötétség fiaival közösségben Ez nagyon világos tanítás, amely azt mondja, hogy a konkolyt vetik a mezőn, ami semmiképpen sem az Egyházat jelenti! (Ne legyetek hitetlenekkel felemás igában; mert szövetsége van igazságnak és hamisságnak? Vagy mi köze hívőnek hitetlenhez? 2 Korinthus 6:14- 15; A szántóföld pedig a világ; Máté 13:38)

Ennek a tanításnak a gyümölcse a bűn tolerálása, az élesztő, amely megerjeszti az egész tésztát, az egész nyáj halálát okozta. (Nem jó a ti dicsekedéstek. Avagy nem tudjátok-é, hogy egy kicsiny kovász az egész tésztát megposhasztja? 1Korinthus 5:6)

Annak ellenőrzése végett, hogy megtudd, hogy egyházad elhanyagolja-e és nem ülteti-e át a gyakorlatba az Úr tanításait, felsorolunk néhányat a fontosabbak közül.

1. Ne álljatok ellene a gonosznak,… (Máté 5:39)

2. És a ki törvénykezni akar veled és elvenni a te alsó ruhádat, engedd oda néki a felsőt is… (Máté 5:40)

3. Egymás terhét hordozzátok… (Galata 6:2)

4. Ne legyen senki parázna vagy istentelen. (Zsidók 12:16)

A ti asszonyaitok hallgassanak a gyülekezetekben, mert nincsen me-gengedve nékik, hogy szóljanak; hanem engedelmesek legyenek, a mint a törvény is mondja.

5. Hogyha pedig tanulni akarnak valamit, kérdezzék meg otthon az ő férjüket; mert éktelen dolog asszonynak szólni a gyülekezetben. (1 Korinthus 14:34- 35) A tanítást pedig nem engedem meg az asszonynak, sem hogy a férfin uralkodjék, hanem legyen csendességben. (1Timóteus 2:12)

6. Adjátok meg azért a mi a császáré, a császárnak, és a mi az Istené, az Istennek. (Lukács 20:25) Ennél a parancsnál ellenőrizd, hogy megengedett-e a feketemunka, a szoftverkalózkodás, a megvesztegetés…

Ha olyan szétszórt nyájhoz tartozol, amely figyelmen kívül hagyja Isten tanításait, és eltűri a világiakat, akkor arra kérünk, hogy a legkomolyabban vizsgáld meg magad Isten előtt. (Meglássátok annakokáért, hogy mimódon okkal járjatok, nem mint bolondok, hanem mint bölcsek (Ef. 5:15)

1. Lépés. Ellenőrizd az életedet, és kezdj el engedelmeskedni mindannak, amit Isten mond, hogy el ne vessz. Lészen pedig, hogy minden lélek, valamely nem hallgatánd arra a prófétára, ki fog irtatni a nép közül. (ApCsel 3:22-23)

2. Lépés. Figyelj arra, amit Isten mond, és ne ragaszkodj azokhoz, akik figyelmen kívül hagyják az Ő tanításait, és akik semmibe veszik Krisztus tanításait. ( Aki félrelép és nem marad meg a Krisztus tudománya mellett, annak egynek sincs

Istene. A ki megmarad a Krisztus tudománya mellett, mind az Atya, mind a Fiú az övé. 2 János 1:9)

Ha valaki elmegy hozzátok és nem ezt a tudományt viszi, ne fogadjátok azt be há-zatokba, és azt ne köszöntsétek (Mert a ki köszönti azt, részes annak gonosz cselekedeteiben. 2 János 1:10-11)

Bízzatok Istenben, aki azt mondja, hogy a világosság nem lakhat együtt a sötétséggel, ezért ne társulj hitetlennel. (Ne legyetek hitetlenekkel felemás igában; mert szövetsége van igazságnak és hamisságnak? vagy mi közössége a világosságnak a sötétséggel? 2 Korinthus 6:14)

Vedd figyelembe Isten figyelmeztetését, és engedelmeskedj annak, amit mond: (Annakokáért menjetek ki közülök, és szakadjatok el, azt mondja az Úr, és tisztátalant ne illessetek; és én magamhoz fogadlak titeket. És leszek néktek Atyátok, és ti lesztek fiaimmá, és leányaimmá, azt mondja a mindenható Úr. 2Kor 6:17-18)

Ne építkezzetek azokkal, akik más isteneket is szolgálnak! (Ezsdrás 4:1-5)

3. Lépés. Teljesítsd a parancsolatot: (Az ifjúkori kivánságokat pedig kerüld; hanem kövessed az igazságot, a hitet, a szeretetet, a békességet azokkal egyetembe, a kik segítségül hívják az Urat tiszta szívből. 2Timóteus 2:22) Keress tiszta szívű embereket, és Isten majd az utadba állítja őket! (Mert a ki kér, mind kap; és a ki keres, talál; és a zörgetőnek megnyittatik. Máté 7:8; Én az engem szeretőket szeretem, és a kik engem szorgalmasan keresnek, megtalálnak Példabeszédek 8:17) Az Úr hűséges, és megteszi a magáét. (Nem hagylak el, sem el nem távozom tőled; Zsidók 13:5)

Meneküljetek a szétszórt nyájtól, ne keressétek a különleges programokat kínáló összejöveteleket, hanem keressétek Krisztus Testét, amely szorosan össze van kötve és össze van kapcsolva; ahol Ő az Úr, és ahol az Ő tanításait megtartják. Csak az Ő Testében lehet egészséges növekedésre törekedni; itt ragadozó farkasok ellen is védve vagytok. (Akiből az egész test, szép renddel egyberakatván és egybeszerkesztetvén az Ő segedel-mének minden kapcsaival, minden egyes tagnak mértéke szerint való munkássággal teljesíti a testnek nevekedését a maga fölépítésére szeretetben. Efézus 4:16)

Kérdések :

  • Ha olyan gyülekezethez tartozunk, ahol a tagok túlnyomó többségének kizárólagos feladata a vallási programok fogyasztása, tegyük fel magunknak a kérdést
  • Ha a gyülekezet nem engedelmeskedik Krisztusnak, lehetnek-e élő tagok abban a testben?
  • Lehet-e életünk egy olyan egyházban, ahol a tagok nincsenek összekötve?

Ez a cikk az Az Egyház – Krisztus Teste című kiadvány része. Ha többet szeretne olvasni Krisztus Egyházáról, akkor ajánljuk figyelmébe az online ingyenesen elérhető Az Egyház – Krisztus Teste című füzetet.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Statisztikák

Cím

Bukarest, Románia

Telefon

+36 304 0281 57
+40 753 2425 42

A TisztaIge.hu

Konzervatív, felekezeten kívüli keresztények kis csoportja vagyunk. Célunk, hogy életünket teljes engedelmességre vigyük az Úr Jézus tanításainak, kizárólag a Biblia szava szerint, felekezeti tanításoktól változatlanul.

Adja meg az alábbi e-mail címét, hogy értesítést kapjon az új bejegyzésekről

Szerzői jog © 2022 TisztaIge.hu – Minden jog fenntartva

Hozzáférés weboldalunkhoz a következő nyelven is:
Angol       Spanyol        Francia        Portugál        Német        Olasz        Lengyel        Román